Saturday, February 28, 2015

Hellenic -- Το Χρυσό Βιβλίο – Μηνύματα από την Ανθρωπότητα - “Προκλητικοί Καιροί”

Golden Book - Page 25


Το Χρυσό Βιβλίο – Μηνύματα από την Ανθρωπότητα - “Προκλητικοί Καιροί”

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015
Σήμερα το πρωί η Marah έλαβε ένα νέο μήνυμα για το Χρυσό Βιβλίο:

Πίστη:
„Είμαι Πίστη,

Είμαι ευθυγραμμισμένη με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και θέλω με στοργή να σας πω σήμερα:

Ο κόσμος γύρω σας θα επαναπροσδιοριστεί. Θα το νιώσετε σύντομα. Οι προκλητικοί καιροί επίσης δε θα λήξουν, αλλά θα γίνουν προκλητικοί με ένα τρόπο διαφορετικό.

Ίσως να μάθετε ότι η Αγάπη και η Ευτυχία, θα φωτίσουν και θα λάμψουν το μονοπάτι σας.  Αποδεχτείτε τις προκλήσεις, αντί να τις αντιστέκεστε.

Ας πορευθούμε όλοι, με αγάπη, προς αυτά που σας προβληματίζουν.

Εμείς, η φωτεινή φύση του Θεού, ευθυγραμμιζόμαστε με Χαρά σε τούτη την πλευρά.

Αλλά θα πρέπει να μας θερμοπαρακαλέσετε.

Ας γίνει έτσι λοιπόν. Ας γίνει έτσι λοιπόν. Ας γίνει έτσι λοιπόν.

Αμήν.

Με βαθιά αγάπη για εσάς

Πίστη.”Μετάφραση: Con Tanidis

Hellenic -- Το Χρυσό Βιβλίο – Μηνύματα για την Ανθρωπότητα - “Μήνυμα της Μητέρας Γης”


Golden Book - Page 25


Το Χρυσό Βιβλίο – Μηνύματα για την Ανθρωπότητα - “Μήνυμα της Μητέρας Γης”


Στις 24 Φεβρουαρίου 2015
Νωρίς σήμερα το πρωί η Marah έλαβε ένα μήνυμα από τη Μητέρα Γη για το Χρυσό Βιβλίο:

Μητέρα Γη::

„Αγαπημένοι μου,
Είμαι η Μητέρα Γη που σας αγαπάει και σας θρέφει. 
Μη φοβηθείτε την ώρα που θα απελευθερωθώ από τα ζόρια της περασμένης χιλιετίας, η οποία είναι κοντά, πολύ κοντά.

Τα πράγματα δε θα είναι τόσο κακά όπως αναφέρεται σε πολλά γραπτά σας και μηνύματα. 
Τα μηνύματα αυτά κατάφεραν πολλά και έκαναν εφικτή την περιφρούρηση του Φωτός. Αλλά ακόμα έχω πολλά βάρη επάνω και μέσα μου.

Γι’ αυτό, σας ζητώ όλους σας να εμβαθύνετε στη συγχώρεση. Ζητείστε επίσης συγχώρεση για τις προηγούμενες ζωές σας επάνω στη γη αυτή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται κάθαρση τόσο στο πνευματικό μου σώμα όσο και στο σώμα μου που σας δίνει τη γη που πατάτε. 

Να’ σαστε χαρούμενοι, ακόμα κι όταν τα πράγματα κάποιες φορές δείχνουν δύσκολα.

Πηγαίνετε μέσα στην καρδιά σας και ζητείστε την ενέργεια της Ευτυχίας. Ίσως να μην τα καταφέρετε στην αρχή, αλλά εάν οι Άγγελοι συνειδητοποιήσουν τις προθέσεις σας, θα σας βοηθήσουν. 

Είμαι η μητέρα σας και σας αγαπώ"
Μετάφραση: Con Tanidis

Français -- Le livre d'or - Messages pour l'humanité - « Rejoindre l'Ascension avec la Terre »

Golden Book - Page 25


Le livre d'or - Messages pour l'humanité - « Rejoindre l'Ascension avec la Terre »

Le 25 février 2015
Les messages viennent maintenant à des intervalles plus courts. Tard dans la soirée, Mara a reçu un autre message pour le livre d'or.

Sanat Kumara réalisé le dernier message, « Rejoindre l'Ascension avec la terre » à toutes les personnes :

Sanat Kumara :
"Bien-aimé êtres de lumière
Oui, tous ceux qui lisent ceci, vous êtes des êtres de lumière.

Je suis de Sanat Kumara et je suis ton père.

La lumière augmente maintenant de plus en plus sur votre planète, beaucoup à la grande joie de tous les univers. Vous ne serez pas en mesure de reconnaître que maintenant, tout a changé.

La Terre-Mère sera désormais heureuse sur la quantité incroyable de la lumière émanant de votre part. De grandes quantités d'énergie de la lumière se sont manifestées par vos prières pour le pardon.

La Terre peut maintenant être nettoyée profondément et monter le moment venu, ce qui signifie qu'elle passera avec vous à une vibration plus élevée.

Certains d'entre vous sont déjà au courant de cela. Je gère les affaires de la Terre.

Maintenant que le voile se lève de plus en plus, vous serez capable de reconnaître qui vous êtes.

Nous avons tous hâte de vous voir.

En lien profond"


Traduction : Patrick L. rév.

Friday, February 27, 2015

Nederlands -- Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid - Gezamenlijke Ascentie met de Aarde”

Golden Book - Page 26

Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid  - Gezamenlijke Ascentie met de Aarde”

Op 25 februari 2015
De boodschappen komen nu met kortere tussenpozen. Laat in de avond, kreeg Marah een volgende boodschap voor het ‘Gouden Boek’

Sanat Kumara stuurde de laatste boodschap: Verenigde Ascentie Met de Aarde” aan alle mensen:

Sanat Kumara:

“Geliefde Wezens van Licht
Ja, ieder die dit leest, jullie zijn Wezens van Licht.

Ik ben Sanat Kumara en ik ben jullie vader.
Het licht breidt zich meer en meer uit op jullie planeet, tot groot genoegen van alle universums. Jullie zullen niet in staat zijn om dat nu te herkennen; alles is kolossaal veranderd.

Moeder Aarde zal nu meer zijn door de ongelooflijke hoeveelheid licht die van jullie uitstraalt. Grote hoeveelheden Licht Energie werden gemanifesteerd door jullie gebeden voor vergeving.

De Aarde kan nu verder worden gereinigd en opstijgen op de juiste tijd, wat betekent dat ze zal omhoog gaan met jullie naar een hogere vibratie.

Sommigen van jullie zijn hier zich al bewust van. Ik beheer de zaken van de Aarde.

Nu dat de sluier meer en meer omhoog gaat, zullen jullie beter in staat zijn om te erkennen wie jullie zijn.

We kijken er allen naar uit om jullie te zien.

In diepe verbinding

Sanat Kumara”

Nederlands -- Het Gouden Boek – Boodschappen voor de Mensheid- “Moeilijke Tijden“

Golden Book - Page 25

The Golden Book - Messages for Humanity - “Challenging Times”

Het Gouden Boek – Boodschappen voor de Mensheid- “Moeilijke Tijden“


Op 25 februari 2015
Vanmorgen werd Marah een nieuwe boodschap gegeven voor het Gouden Boek:

Faith:
“Ik ben Faith,
Ik ben verbonden aan Aartsengel Michaël en ik wil dit liefdevol tegen jullie vandaag zeggen:

De wereld om jullie heen zal worden ge- hervormd. Jullie zullen dit spoedig voelen. De tijd van uitdagingen zal ook niet voorbij zijn, die zal problemen van een ander soort krijgen.

Jullie kunnen leren dat Liefde en Blijdschap jullie pad zal verlichten en verhelderen. Accepteer de problemen, doe dat liever dan er tegen te vechten.

Laten we allen in liefde gaan naar wat jullie last brengt.
Wij, de licht-aard van God, zijn aan deze kant, verbonden met Vreugde.
Maar jullie moeten ons smeken.
Zo zij het. Zo zij het. Zo zij het.
Amen.
In diepe liefde voor jullie
Faith.”

Nederlans -- Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid – “Moeder Aarde Boodschap”

 Golden Book - Page 25

The Golden Book - Messages for Humanity - “Mother Earth Message”
 
Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid – “Moeder Aarde Boodschap”Op 24 februari 2015
Vandaag, vroeg in de morgen ontving Marah een boodschap van Moeder Aarde voor het Gouden Boek.

Moeder Aarde:

“Lieve mensen,
Ik ben Moeder Aarde die van jullie houdt en jullie voedt.

Vrees de tijd niet terwijl ik mijzelf bevrijd van de stress van de voorbije millennia, dat is dichtbij, zeer dichtbij.

Die zal niet zo slecht zijn als werd beschreven in veel van jullie schrifturen en boodschappen.

Deze boodschappen hebben heel veel gedaan om te verzekeren dat het Licht werd veilig gesteld. Maar er zijn nog steeds veel lasten/druk op en in mij.

Daarom vraag ik jullie allen om diep te graven in vergeving. Vraag ook vergeving voor jullie voorbije leven op deze aarde. Dat reinigt mijn spirit lichaam en ook het lichaam dat jullie de grond geeft onder je voeten.

Wees in vreugde, zelfs als het soms zeer moeilijk is.
Ga je hart in en vraag om de energie van Vreugde. Dat kan de eerste tijd misschien niet werken maar als de Engelen je bedoelingen realiseren, zullen ze jullie helpen.

Ik ben jullie moeder en ik houd van jullie.”


Vertaling: Winny

Thursday, February 26, 2015

English -- The Golden Book - Messages for Humanity - “Challenging Times”

Golden Book - Page 25

The Golden Book - Messages for Humanity - “Challenging Times”

On February 25, 2015
This morning Marah was given a new message for the Golden Book:

Faith:
„I am Faith,

I am aligned with Archangel Michael and I lovingly want to say this to you today:

The world around you will be reconfigured. You will feel it soon. The time of challenges will also not be over, it will become challenges of another kind.

You may learn that Love and Joy, will lighten and brighten your path. Accept the challenges, rather than fighting against them.

Let us all go, in love, towards what troubles you.

We, the light nature of God, are aligned with Joy on this side.

But you must beseech us.

So be it. So be it. So be it.

Amen.

In deep love for you

Faith."

English -- The Golden Book - Messages for Humanity - “Mother Earth Message”

Golden Book - Page 25

The Golden Book - Messages for Humanity - “Mother Earth Message”

On February 24, 2015
Today, early morning Marah received a message from Mother Earth for the Golden Book:

Mother Earth:

„Dear ones,
I am Mother Earth that loves you and nourishes you.

Do not fear the time when I will free myself from the stress of the past millennia, it is close, very close.

It will not be as bad as it is written in many of your writings and messages.

These messages have done a great deal to ensure that the Light was safeguarded. But there are still many burdens on and in me.

Therefore, I ask all of you to delve deep into forgiveness. Also ask for forgiveness for your past life on this earth. It cleanses my spirit body and also the body that gives you the ground beneath your feet.

Be in joy, even if it sometimes seems very difficult.

Go into your heart and ask for the energy of Joy. It may not work the first time, but if the Angels realize your intentions, they will help you.

I am your mother and I love you"

Wednesday, February 25, 2015

Translations of THE GOLDEN BOOK by Alfred Steinecker

Golden Book - Page 25


Français -- Le Livre d'or Messages pour l'humanité «La Tempête»

Le Livre d'or 
Messages pour l'humanité 
«La Tempête»Le 15 Février 2015
Ce soir, j’ai reçu un nouveau message de la présence JE SUIS pour le Livre d'Or. Le titre est : « La Tempête ».

JE SUIS:

"Nous entrons dans une nouvelle ère, mes enfants.

Vous avez maintenant atteint le sommet, comme dans les montagnes russes, ce qui vous permet une vue fantastique.

Pour arriver à votre destination, vous aurez une fois de plus besoin de prendre de la vitesse, crier de joie et de plaisir, vous accrochez à votre voisin, et retenir votre souffle.

Regardez, à une grande vitesse, qui touche à sa fin, c’est un moment excitant.
Vous arrivez au but... ou presque.

Profitez des derniers mètres, laissez cours à votre anticipation.

Tout est arrangé.

Ayez foi en moi, qui vous aime tant
Dans l'éternité,

Amen

I AM : 

„Vous recevrez de nouveaux messages qui mèneront à un monde qui est si différent de ce que vous avez tous connu. 

Un nouveau chapitre est écrit, que je vous ferai bientôt découvrir. Faites attention aux merveilles qui vous attendent."Channeler: Alfred Steinecker

Mandarin -- 黄金书--给人类的信息--月亮翻转
黄金--的信息--月亮翻

时间2015 02 20

我仍然着迷于个信息我就是我接受的

黄金的第二的信息名月亮翻

我是 
我的孩子月亮翻意味着真相正在到来

数劫的光你相信了你原始的起源就在地球上

不要吃惊当真性之到来请倾听它

在你内在的深你会明白理解我的孩子也是宇宙的孩子

真理流入你的内在享受你本来面目的智慧

将是喜悦和惊奇的旅程黑暗无知之毯已移开

因此是我期待的下一刻它将把真理

在永恒中

Brasileiro -- O Livro de Ouro Mensagens para a Humanidade "A ÚLTIMA VEZ"O Livro de Ouro
Mensagens para a Humanidade
"A ÚLTIMA VEZ"Em 21 de fevereiro de 2015

Na parte da tarde, recebi a seguinte,
e muito profunda mensagem do EU SOU.
É intitulada "A Última Vez ":

EU SOU:

"Agora é a última vez que vou prepará-lo para a nova época que você vê no horizonte.

Tenha confiança quando a tempestade se desencadear sobre você. É uma limpeza, que é importante.

Este período não irá interromper o seu dia por muito mais tempo. Tenha fé em mim, eu vou te proteger.

O destino agora oferece a sua transição, e novas flores da vida na eternidade do amor que EU SOU.

Assim seja, meus filhos

Para sempre, para sempre
Amém. "

Esta mensagem ressoou dentro de mim
e tocou no meu coração ...

Alfred: "Pai-Mãe, você disse que eu não receberei mais mensagens?"

EU SOU: "Você vai receber novas mensagens que o levarão a um mundo que é tão diferente do que todos têm experimentado. Um novo capítulo está sendo escrito, que irei revelar a você em breve. Preste atenção para as maravilhas que esperam por você. "

Nederlands -- Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid – “Vergeving”Golden Book - Page 24Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid – “Vergeving”

‘Marah’ ontving hedenmorgen weer een boodschap van IK BEN die zeer dringend is.
23 februari 2015

IK Ben:
“Ik, de schepper van Alle Wezens, wil alle zielen vergeven die mij hebben ontkend en genegeerd (of niet hebben willen kennen)

Ik ben het begin en het eind, er is geen andere weg (past me)

De Prins van Licht, mijn zoon Jezus, is al voor jullie door het vuur gegaan. Hij heeft jullie bevrijd van de Duistere Krachten, jullie hoeven dit alleen te erkennen. Dat is de manier waarop.

Ik, de schepper van Alle Wezens, zeg tegen jullie:

Ga in vrede in deze nieuwe era. Wees niet bang. Vergeef jezelf en iedereen die vermoedelijk lijden heeft toegebracht. De tijd is gekomen, de tijd van vergeving is nu.

Ik respecteer jullie en je vrije wil. Maar nu is de era voorbij, toen je in staat was om te doen wat je wilde doen zonder de gevolgen te voelen.

Dit betekent dat de tijd van “Laten we zien of…”  “Ik denk…” voorbij is.

Van nu af aan zal je beseffen dat Liefde de enige manier is.

Maak gebruik van het komende tussenspel.

Ik houd van jullie.
IK BEN”

Nederlands -- Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid – “Vreugde”

Golden Book - Page 24

Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid – “Vreugde


Op 21 febr. 2015
Proloog

Toen ik de laatste boodschap publiceerde van Hoofdstuk 3 was ik overtuigd dat er geen verdere geschenken waren van IK BEN voor het Gouden Boek.

Hoe meer was ik verrast door een e-mail die tegelijkertijd aankwam toen ik “De Laatste Tijd” publiceerde op de website van het Gouden Boek.

De e-mail werd door ‘Marah’ aan me gezonden. In de e-mail had Marah - die nog steeds overweldigd was door haar contact dat enige tijd ervoor was gebeurd  - een boodschap had gekregen van IK BEN.

Haar was verteld : “Jou is nu de taak gegeven om een nieuw hoofdstuk te vullen van het Gouden Boek met boodschappen van IK BEN, maar ook van andere lichtwezens.

Diep in mijn hart voelde ik direct meer, ik wist dat haar verklaring juist was.

We kwamen overeen dat we de volgende dag ons telefoongesprek zouden coördineren voor deze verrassende verandering voor ons beiden.

Natuurlijk was ik heel nieuwsgierig om meer te ontdekken en ik vroeg IK BEN om me meer informatie te geven over dit prachtige nieuws.
IK BEN bevestigde dat ‘Marah’ nu zou zorgen voor het volgende hoofdstuk van het Gouden Boek en zei me de titel van dit nieuwe Hoofdstuk 4. Het is “Het Doel”

Marah en ik belden elkaar op zoals gezegd, de volgende dag en spraken over wat haar eerste hoofdstuk bevatte.

We voelden allebei een speciale energie in wat IK BEN begon door te zenden.

De stijl van de boodschap was veranderd. Het is nu duidelijk, direct en geeft ons groeiende dringendheid.

Als ik kijk naar de vorige boodschap “De Laatste Keer” na het telefoongesprek, stopten mijn ogen bij de eerste zin van de boodschap die door IK BEN werd gegeven:
Dit is nu de laatste keer dat ik jullie zal voorbereiden voor de nieuwe epoch die jullie aan de horizon zien.”

Alleen is de betekenis van die zin nu echt duidelijk!

IK BEN heeft onze voorbereidingen voltooid!
Een nieuwe fase is begonnen!

Hier is de eerste boodschap van de IK BEN van het nieuwe hoofdstuk, door ‘Marah’ ontvangen. De boodschap is gericht aan alle mensen:


IK BEN: 


“Wie in mij gelooft, in het licht van de universele Eenheid en aan degenen die nog leiding nodig hebben, daar wordt voor gezorgd.


IK BEN, heden en voor altijd
de schepper van Alle-Wezens die jullie heden vertelt dat de duistere tijd werd bedwongen.

Vreugde zal de Aarde bereiken.


Het licht van de wereld bloeit meer en meer.


Er zal een tijd komen van materiele ontbering, maar alleen een korte tijd.
Wees in blijdschap en dien.”

Hellenic -- Το Χρυσό Βιβλίο – Μηνύματα για την Ανθρωπότητα - “Ευτυχία”Το Χρυσό ΒιβλίοΜηνύματα για την Ανθρωπότητα - “Ευτυχία

Στις 21 Φεβρουαρίου 2015

Πρόλογος
Όταν δημοσίευσα το τελευταίο μήνυμα του Κεφαλαίου 3, πίστεψα ότι δε θα υπήρχαν περαιτέρω δώρα διαμέσου του ΕΙΜΑΙ για το Χρυσό Βιβλίο.
Με εξέπληξε ακόμα περισσότερο ένα e-mail, το οποίο ήρθε την ώρα που δημοσίευα το "Η Τελευταία Φορά" στην ιστοσελίδα του Χρυσού Βιβλίου.

Το e-mail μου το έστειλε η "Marah". Στο e-mail αυτό, η "Marah" – που ήταν ακόμα συντετριμμένη από την επικοινωνία της που είχε γίνει λίγα λεπτά πρινέλαβε ένα μήνυμα από το ΕΙΜΑΙ.

Της ειπώθηκε, “Σου δίνεται τώρα η αποστολή να προσθέσεις ένα νέο κεφάλαιο στο Χρυσό Βιβλίο με τα μηνύματα του ΕΙΜΑΙ, μαζί με τα άλλα όντα του φωτός.
Βαθιά μέσα στην καρδιά μου ένιωσα απευθείας περισσότερα και ήξερα ότι η δήλωσή της ήταν αληθής.
Συμφωνήσαμε πως θα συντονίζαμε την επόμενη ημέρα την τηλεφωνική μας επικοινωνία για αυτή την αιφνίδια αλλαγή και για τους δυο μας.
Φυσικά, είχα μεγάλη περιέργεια νανακαλύψω περισσότερα και ρώτησα το ΕΙΜΑΙ για να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες γιαυτά τα καταπληκτικά νέα.

Μου επιβεβαιώθηκε ότι η "Marah" θα μου παρείχε το επόμενο κεφάλαιο για το Χρυσό Βιβλίο, καθώς και τον τίτλο αυτού του νέου Κεφαλαίου 4. Είναι "Ο Σκοπός".

Η "Marah" και γω τηλεφωνηθήκαμε όπως το κανονίσαμε την επόμενη ημέρα και μιλήσαμε για τοπεριεχόμενο του πρώτου της μηνύματος.
Νοιώσαμε και οι δυο μας μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια μέσα σε αυτά που τώρα άρχισε να μας μεταδίδει τοΕΙΜΑΙ.
Το ύφος του μηνύματος έχει αλλάξει. Είναι τώρα σαφές, άμεσο, και παρέχει συνεπώς μια αυξανόμενη αναγκαιότητα.
Όταν κοίταξα πίσω στο προηγούμενο μήνυμα "Η Τελευταία Φορά" μετά το τηλεφώνημα, τα μάτια μου κόλλησαν στην πρώτη πρόταση του μηνύματος που δόθηκε από το ΕΙΜΑΙ:
"Είναι η τελευταία φορά αυτή που θα σας προετοιμάσω για τη νέα εποχή που βλέπετε στον ορίζοντα".
Τώρα μόνο είναι πραγματικά ξεκάθαρο το νόημα αυτής της πρότασης!
Το ΕΙΜΑΙ ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες μας!
Έχει αρχίσει μια νέα φάση!

Ορίστε το πρώτο μήνυμα του ΕΙΜΑΙ για το νέο κεφάλαιο, που μας παρέχει η "Marah". Το μήνυμα απευθύνεται σε όλον τον κόσμο:

ΕΙΜΑΙ:
„Όποιος πιστεύει σε εμένα, στο φως της οικουμενικής Ενότητας και γι’ αυτούς που ακόμα χρειάζονται καθοδήγηση, θα την έχουν.
ΕΙΜΑΙ, σήμερα και για πάντα.
Ο δημιουργός Όλων των Όντων σας λέει σήμερα ότι η σκοτεινή πλευρά έχει αναχαιτιστεί.
Ευτυχία θα έρθει στη Γη.
Το φως του κόσμου ανθίζει ολοένα και περισσότερο.
Θα υπάρξει ώρα υλικής στέρησης, αλλά για λίγο.
Να είσαστε ευτυχείς και να υπηρετείτε"

Hellenic -- Το Χρυσό Βιβλίο – Μηνύματα για την Ανθρωπότητα - “Το Φεγγάρι Πέφτει”


Το Χρυσό ΒιβλίοΜηνύματα για την Ανθρωπότητα - “Το Φεγγάρι Πέφτει

Στις 20 Φεβρουαρίου 2015

Με γοητεύει ακόμα το μήνυμα του ΕΙΜΑΙ που μόλις έλαβα.
Το μήνυμα της επόμενης σελίδα του Χρυσού Βιβλίου τιτλοφορείταιΤο Φεγγάρι Πέφτει”:

ΕΙΜΑΙ:
Παιδιά μου, “Το Φεγγάρι Πέφτεισημαίνει πως πλησιάζει η ημέρα της αλήθειας.
Για πάρα πολλούς αιώνες πιστεύατε ότι η κοιτίδα της καταγωγής σας βρίσκεται εδώ στη Γη. Μην εκπλήσσεστε κι ακούστε όταν φυσάει η φιλαλήθεια και φτάνει σταυτιά σας.
Βαθιά μέσα στην καρδιά σας ξέρετε και καταλαβαίνετε, ότι εσείς, που είσαστε τα παιδιά μου, είσαστε παιδιά του Σύμπαντος.
Αφήστε να κυλήσει η αλήθεια μέσα σας και χαρείτε τη γνώση αυτού που πραγματικά είσαστε.
Θα υπάρξει μεγάλη ευτυχία και κατάπληξη, όταν θαπομακρύνεται το σκέπαστρο του σκότους και της άγνοιας.
Αυτό λοιπόν επίκειται την επόμενη στιγμή, και θα φανερώσει την Αλήθεια.
Για την αιωνιότητα.
Αμήν.”

Hellenic -- Το Χρυσό Βιβλίο – Μηνύματα για την Ανθρωπότητα - “Ακατέργαστο Διαμάντι”Το Χρυσό ΒιβλίοΜηνύματα για την Ανθρωπότητα - “Ακατέργαστο Διαμάντι

Στις 18 Φεβρουαρίου 2015
Έχω ένα νέο μήνυμα από το ΕΙΜΑΙ, που το πήρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και τιτλοφορείταιΑκατέργαστο Διαμάντι”:

ΕΙΜΑΙ:
Πέρασε πολύς καιρός και τώρα ξημερώνει η αυγή, έρχεται το ξημέρωμα μιας νέας εποχής ειρήνης και ευτυχίας.

Εσείς είσαστε αυτοί, που κάνατε δυνατή την ώρα αυτή, αυτήν στην οποία τώρα εισέρχεστε.

Οι ακτίνες του ήλιου θα σβήσουν για να κάνουν χώρο στις ακτίνες αυτού του νέου χώρου και χρόνου. Σκεπάστε για λίγο τα μάτια σας, όταν θα φτάνει στο νου σας η λαμπρότητα της Χρυσής Εποχής.

Μη διστάσετε να κάνετε το μικρό βήμα που θα σας επιτρέψει να δείτε ένα νέο κόσμο.

Θα’ μια μαζί σας για πάντα, μοιραστείτε τη δύναμη της αγάπης που πάντοτε νιώθετε μέσα σας.

Θα σπινθηροβολήσετε σα βροχή από χρυσόσκονη, διαθλώντας το φως του αιώνιου ήλιου.
Είσαστε ένα ακατέργαστο διαμάντι που τώρα στιλβώνεται κι όλη του η ομορφιά θα φανεί μέσα στο Σύμπαν αυτό. Ένα Σύμπαν που θα υποκλιθεί μπροστά στην ομορφιά σας.
Συνεπώς μην περιμένετε να μοιραστείτε το φως σας, γιατί η στιγμή της αποκάλυψης της ομορφιάς σας πλησιάζει.
Έτσι είναι τα πράγματα.
Με γαλήνη, για πάντα
Αμήν.”